Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Chóralne prawo jazdy” dofinansowanego ze środków Programu FIO

§ 1. INFORMACJE O PROJEKCIE

 1.  Projekt organizowany jest przez Fundację Chórtownia zwaną dalej Organizatorem.
 2. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób śpiewających w chórach i podniesienie ich umiejętności wokalnych poprzez przeprowadzenie serii indywidualnych lekcji emisji głosu.
 3. Uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w 3 lekacjach, po zakończeniu których otrzyma certyfikat „Chóralne Prawo Jazdy”
 4. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta 40 w Zabrzu.
 5. Zajęcia odbywać się będą w terminach wskazanych na stronie https://emisja.rejestracja24.net/pl/rejestracja_terminy.php od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

§ 2. UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem kursu może być każda osoba PEŁNOLETNIA zamieszkująca na terenie Województwa Śląskiego.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na umówione zajęcia. W razie nie stawienia sie na potwierdzony termin Organizator może obciążyć Uczestnika karą finansową w wysokości 50zł.

§ 3. ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 10.06.2020 do wyczerpania wolnych miejsc, lecz nie dłużej niż do 01.08.2020 r.
 2. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://emisja.rejestracja24.net
 3. Do uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowanych minimum 27 osób.
 4. Lista rezerwowa - zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.